บริการ
TH
EN
TH
CN
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างผู้ดำเนินโครงการเรียนโค้ดดิ้งพัฒนาคุณภาพชีวิต (Coding for Better Life) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เปิดรับฟังคำวิจารณ์ฯ หรือข้อเสนอแนะ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ตั้งแต่วันที่ 7-10 กุมภาพันธ์ 2566 : download

ประกาศ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566

ราคากลาง : download

ประกาศ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2566 : download เสนอราคาผ่านระบบ e-GP ในวันที่ 27 มีนาคม 2566 และนำเสนอข้อเทคนิค ในวันที่ 28 มีนาคม 2566

ประกาศ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศยกเลิก : download

ประกาศ ณ วันที 4 เมษายน 2566