บริการ
TH
EN
TH
CN

ประกวดราคาจ้างผู้ดำเนินโครงการเรียนโค้ดดิ้งพัฒนาคุณภาพชีวิต (Coding for Better Life) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เปิดรับฟังคำวิจารณ์ฯ หรือข้อเสนอแนะ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 – 31 พฤษภาคม 2566 : download

ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2566