บริการ
TH
EN
TH
CN

depa ส่งต่อสื่อการสอน "โลกแห่งอุปกรณ์อัจฉริยะ" เสริมครูยุคใหม่สอนช่วงวิกฤต COVID-19

บทเรียน “โลกแห่งอุปกรณ์อัจฉริยะ” หลักสูตรในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั่วประเทศ มีเป้าหมายเพื่อช่วยยกระดับทักษะดิจิทัลเด็กไทย โดยการปูพื้นฐานความรู้ด้านความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันในด้าน Smart Farm, Smart Living, Smart Environment, และ Smart Community ก่อนต่อยอดสู่โครงการ “Coding in Your Area” ที่มุ่งเน้นจุดประกายการเรียนโค้ดดิ้งของเยาวชนให้เป็นเรื่องใกล้ตัว ผ่านการเรียนรู้จากตัวอย่างในชีวิตประจำวันของท้องถิ่น

หลักสูตรออนไลน์ดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของ depa และ 6 สถาบันการศึกษาแนวหน้าครอบคลุมทุกภูมิภาค ซึ่งมีเป้าหมายร่วมกันในการยกระดับทักษะโค้ดดิ้งแก่เยาวชนไทย โดยเปิด “Online Session” พิเศษ สำหรับคุณครูทั่วประเทศ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับสไลด์บทเรียนและเกมประกอบการสอน ที่พัฒนาขึ้นโดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ depa อีกทั้งยังได้อบรมเนื้อหาบทเรียน โดยทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อให้คุณครูสามารถนำบทเรียนและเกมไปใช้จัดกิจกรรมการสอนจริงได้อย่างมั่นใจ

ซึ่งกิจกรรมอบรมครูนี้จัดขึ้นทั้งหมด 10 ครั้ง ในระหว่างวันที่ 5 – 14 สิงหาคม 2564 ได้รับการตอบรับจากคุณครูกว่า 700 คน จาก 300 โรงเรียนทั่วประเทศ โดยหลังจากจัดกิจกรรมเพียง 2 สัปดาห์ พบว่า มีคุณครูนำสื่อการสอนไปใช้สอนจริงให้กับนักเรียนแล้วกว่า 4,000 คน

depa จึงเตรียมขยายบทเรียนสำหรับคุณครูที่พลาดการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยสามารถดาวน์โหลดสื่อการสอนและเรียนรู้วิธีการใช้สื่อฯ ด้วยตัวเองผ่านทาง Youtube: depa Thailand เพื่อให้คุณครูทั่วประเทศได้นำมาปรับใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนเพื่อการเสริมทักษะด้านดิจิทัลให้แก่เยาวชนไทยต่อไป

รายละเอียดหลักสูตร

บทเรียนเรื่อง "โลกแห่งอุปกรณ์อัจฉริยะ"

• กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

• ระยะเวลาบทเรียน 45 นาที

• สำหรับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – มัธยมศึกษาปีที่ 6

• วัตถุประสงค์บทเรียน: เพื่อให้นักเรียนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันด้านต่าง ๆ ได้แก่ Smart Farm | Smart Living | Smart Environment | Smart Community

ดาวน์โหลดสื่อการสอน ได้ที่: https://www.short.depa.or.th/iWXof

• โลกแห่งอุปกรณ์อัจฉริยะ EP.1 | รู้จักกับอุปกรณ์อัจฉริยะ

• โลกแห่งอุปกรณ์อัจฉริยะ EP.2 | Smart Living & Smart Community

• โลกแห่งอุปกรณ์อัจฉริยะ EP3. | Smart Environment

• โลกแห่งอุปกรณ์อัจฉริยะ EP.4 | Smart Farm และเกมประกอบบทเรียน

สำหรับคุณครูที่นำบทเรียนไปใช้ในห้องเรียนจริงก่อนปิดเทอมนี้ (15 กันยายน 2554) จะได้รับ e-Certificate จาก depa

สำหรับโครงการ Coding in Your Area ที่มุ่งปั้นเยาวชนโค้ดดิ้งจากตัวอย่างนวัตกรรมใกล้ตัวในท้องถิ่น มีแผนจะลงพื้นที่จัดกิจกรรมให้เยาวชนในโรงเรียน กว่า 15,000 คน ทั่วประเทศ พร้อมทั้งต่อยอดสู่โครงการ Codekathon ที่จะทำให้เยาวชนสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมได้จริง และมีพื้นที่แสดงผลงานผ่านเวทีประกวดแข่งขัน อย่างไรก็ตาม กิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 คลี่คลายลง