บริการ
TH
EN
TH
CN

เช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 - 2 มิถุนายน 2565 : download เสนอราคาผ่านระบบ e-GP ในวันที่ 6 มิถุนายน 2565

ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2565

ประกาศราคากลาง: download
ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2565

ประกาศยกเลิก : download

ประกาศ ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2565