บริการ
TH
EN
TH
CN

การเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 59 เครื่อง

ประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 59 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลาง : download
ประกาศ ณ วันที่ 14 มกราคม 2564

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 14-22 มกราคม 2564 และเสนอราคาผ่านระบบ eGP ในวันที่ 25 มกราคม 2564 : download
ประกาศ ณ วันที่ วันที่ 14 มกราคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download
ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564