บริการ
TH
EN
TH
CN

การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคใต้ตอนล่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคใต้ตอนล่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

ราคากลาง : download
ประกาศ ณ วันที่ 19 มกราคม 2565

การเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา เพื่อรับฟังความคิดเห็น ตั้งแต่วันที่ 19-24 มกราคม 2565 : download
ประกาศ ณ วันที่ 19 มกราคม 2565

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2565 ถึง วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 และเสนอราคาผ่านระบบ eGP ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 : download
ประกาศ ณ วันที่ วันที่ 27 มกราคม 2565

ยกเลิกประกาศประกวดราคา : download
ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565