บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างควบคุมงานการก่อสร้างอาคารสถาบันไอโอที เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลแห่งอนาคต (อาคารนวัตกรรม IoT 2)

ประกาศราคากลาง : download

ประกาศราคากลาง ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563