บริการ
TH
EN
TH
CN

จ้างที่ปรึกษาด้านการรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

ราคากลาง : download ประกาศ ณ วันที 27 สิงหาคม 2562่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา downlond ประกาศ ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2562

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา : download

ประกาศ ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2562