บริการ
TH
EN
TH
CN

ประกวดราคาจ้างเตรียมความพร้อมด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เปิดรับฟังคำวิจารณ์ฯ หรือข้อเสนอแนะ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ตั้งแต่วันที่ 21-24 มีนาคม 2566 : download

ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม 2566

ประกาศราคากลาง: download

ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม 2566