บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างผู้ดำเนินโครงการเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์/บริการดิจิทัล (dSURE) โครงการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์/บริการดิจิทัลเพื่อยกระดับอุตสาหกรรม (Digital Standard)

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 17-24 ธันวาคม 2564 และเสนอราคาผ่านระบบ e-GP ในวันที่ 27 ธันวาคม 2564 : download

ประกาศ ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2564

ราคากลาง : download

ประกาศ ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา: download

ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม 2565