บริการ
TH
EN
TH
CN

ฐานข้อมูลเพื่อการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลปี 2560

ข้อมูลประกอบการติดตามและประเมินผลงานดำเนินการตามแผนแม่บทการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล http://depapulse.depa.or.th/