บริการ
TH
EN
TH
CN

depa : Smart City

depa : Smart City

มารู้จักกับ “Smart City” เมืองที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี และนวัตกรรมทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการ การบริหารจัดการเมือง ลดค่าใช้จ่ายและการใช้ทรัพยากร โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจ และภาคประชาชนในการพัฒนา ให้กลายเป็นเมืองที่ประชาชนอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน