บริการ
TH
EN
TH
CN

โครงการ Digital Skills for Media Industry

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ดำเนินโครงการ Digital Skills for Media Industry โดยได้รับ การส่งเสริมและสนับสนุนจากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ โทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมสื่อ ให้สามารถสนองตอบต่อบริบทของสังคมที่เปลี่ยนไป โดยได้ร่วมมือกับคณะนักวิจัยศึกษาอุตสาหกรรมสื่อประเทศต้นแบบ 4 ประเทศ ได้แก่ อังกฤษ สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต้ และสิงคโปร์ เพื่อนำมาเปรียบเทียบและปรับใช้กับอุตสาหกรรมสื่อประเทศไทย พร้อมทั้งสำรวจความต้องการพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากรสื่อและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง