บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างผู้บริหารโครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น (Digital Startup) ปี ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ถึง วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 : download
เสนอราคาผ่านระบบ e-GP ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 นำเสนอข้อเทคนิค ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2564

ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ประกาศราคากลาง: download

ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ประกาศยกเลิก : download

ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2564