บริการ
TH
EN
TH
CN

ผลการสำรวจการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในภาคเกษตรกรรม ปี 2564

เอกสารเผยแพร่ ผลการสำรวจการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในภาคเกษตรกรรม ปี 2564

ดาวน์โหลด