บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างผลิตและเผยแพร่วารสาร Digital Thailand Magazine โดยวิธีคัดเลือก

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: DTMag price.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 25 มิถุนายน 2561

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 25 มิถุนายน 2561

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: dt mag re.pdf

ปีงบประมาณ: 2561

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา : download

ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2561