บริการ
TH
EN
TH
CN

จ้างผู้ดำเนินการออกแบบ และจัดทำนิทรรศการดิจิทัล Thailand for The Future ในพื้นที่ Thailand Digital Valley ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดการประกวดราคาจ้างผู้ดำเนินการออกแบบ และจัดทำนิทรรศการดิจิทัล Thailand for The Future ในพื้นที่ Thailand Digital Valley ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : ดาวน์โหลด

ขอบเขตงาน (Terms of Reference: TOR) : ดาวน์โหลด

ราคากลาง : ดาวน์โหลด

ประกาศ ณ วันที่ 19 มกราคม 2566