บริการ
TH
EN
TH
CN

จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคเหนือตอนล่าง ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคเหนือตอนล่าง ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เปิดรับฟังคำวิจารณ์ฯ หรือข้อเสนอแนะ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ตั้งแต่วันที่ 20-25 เมษายน 2565 : download
ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน 2565

ราคากลาง : download
ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน 2565

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2565 - 24 พฤษภาคม 2565 : download
เสนอราคาผ่านระบบ e-GP ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download

ประกาศ ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2565

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา : download

ประกาศ ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2565