บริการ
TH
EN
TH
CN

จ้างโครงการสร้างความตระหนักรู้การใช้เทคโนโลยีโดรนเพื่อการเกษตร และติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการ ๑ ตำบล ๑ ดิจิทัล (ชุมชนโดรนใจ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เปิดรับฟังคำวิจารณ์ฯ หรือข้อเสนอแนะ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ตั้งแต่วันที่ 8-14 ธันวาคม 2566 : download
ประกาศ ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2566

ประกาศราคากลาง: download
ประกาศ ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2566

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดขอรับเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2567 : download
เสนอราคาผ่านระบบ e-GP ในวันที่ 5 มกราคม 2567 และนำเสนอข้อเทคนิค ในวันที่ 8 มกราคม 2567
ประกาศ ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download
ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม 2567