บริการ
TH
EN
TH
CN

การจัดจ้างผู้บริหารกิจกรรมรณรงค์ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้ซอฟต์แวร์ถูกลิขสิทธิ์ โดยวิธี e-Auction

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง: e-Auction

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: P-e-การคุ้มครอทรัพย์สินทางปัญญาฯ.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 23 พฤศจิกายน 2559

ไฟล์ประกาศ: be004-2559.pdf

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 23 มกราคม 2560

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: re-e-004_2560.pdf

วันที่ประกาศรายชื่อ: 29 ธันวาคม 2559

ไฟล์ประกาศ: เปิดรับฟังคำวิจารณ์หรือข้อเสนอแนะหรือมีความเห็น ตั้งแต่วันที่ 23 - 29 พฤศจิกายน 2559

วันที่ประกาศร่าง TOR: 23 พฤศจิกายน 2559

ไฟล์ประกาศ: เปิดขายเอกสารประกวดราคา ตั้งแต่วันที่ 6-14 ธันวาคม 2559

วันที่ประกาศจัดจ้าง: 6 ธันวาคม 2559

ปีงบประมาณ: 2560