บริการ
TH
EN
TH
CN

การประกวดราคาจ้างผู้บริหารโครงการการจัดนิทรรศการและกิจกรรมเพื่อการสร้างความตระหนักด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Thailand Big Bang : Digital Station)

ประกวดราคาจ้างผู้บริหารโครงการการจัดนิทรรศการและกิจกรรมเพื่อการสร้างความตระหนักด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Thailand Big Bang : Digital Station)

ราคากลาง : download ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

การเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา เพื่อรับฟังความคิดเห็น ตั้งแต่วันที่ 9-12 พฤศจิกายน 2563 : download
ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน ถึง 1 ธันวาคม 2563 และเสนอราคาผ่านระบบ eGP ในวันที่ 2 ธันวาคม 2563 : download
ประกาศ ณ วันที่ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download
ประกาศ ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2563