บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคใต้ตอนล่าง

การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคใต้ตอนล่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลาง :download
ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564

การเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา เพื่อรับฟังความคิดเห็น ตั้งแต่วันที่ 22-25 พฤศจิกายน 2564 :download
ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ถึง วันที่ 21 ธันวาคม 2564 และเสนอราคาผ่านระบบ eGP ในวันที่ 22 ธันวาคม 2564 : download
ประกาศ ณ วันที่ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ยกเลิกประกาศประกวดราคา : download
ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2564