บริการ
TH
EN
TH
CN

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคเหนือตอนบน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding))

ราคากลาง download ประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม 2563

การเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา เพื่อรับฟังความคิดเห็น ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม - 1 เมษายน 2563 download ประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม 2563

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ แต่วันที่ 9 - 17 เมษายน 2563 : download เสนอราคาผ่านระบบ e-GP ในวันที่ 17 เมษายน 2563 ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเเสนอราคา downlond ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา downlond