บริการ
TH
EN
TH
CN

การประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินงานโครงการส่งเสริมและจัดแสดงพื้นที่เศรษฐกิจอัจฉริยะต้นแบบ (Smart Economy Showcase) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินงานโครงการส่งเสริมและจัดแสดงพื้นที่เศรษฐกิจอัจฉริยะต้นแบบ (Smart Economy Showcase) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลาง : download
ประกาศ ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2563

การเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา เพื่อรับฟังความคิดเห็น ตั้งแต่วันที่ 7-13 สิงหาคม 2563 : download
ประกาศ ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2563

การเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา เพื่อรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2563 ถึง วันที่ 1 กันยายน 2563 : download
ประกาศ ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2563

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 11-25 กันยายน 2563 และเสนอราคาผ่านระบบ eGP ในวันที่ 28 กันยายน 2563 : download
ประกาศ ณ วันที่ วันที่ 11 กันยายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download
ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2563