บริการ
TH
EN
TH
CN

ประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔๘ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 24 มกราคม 2566 และเสนอราคาผ่านระบบ e-GP ในวันที่ 25 มกราคม 2566 : download

ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม 2566

ราคากลาง : download

ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม 2566

ประกาศผู้ชนะ : download

ประกาศ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566