บริการ
TH
EN
TH
CN

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างและตกแต่งภายในอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ส่วนกลางและสิ่งปลูกสร้างประกอบ (อาคาร A) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างและตกแต่งภายในอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ส่วนกลางและสิ่งปลูกสร้างประกอบ (อาคาร A) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เปิดรับฟังคำวิจารณ์ฯ หรือข้อเสนอแนะ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ตั้งแต่วันที่ 24 – 27 กรกฎาคม 2566 : download
ประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2566

ราคากลาง : download
ประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2566

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา : download
ประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2566

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2566 – 24 สิงหาคม 2566 และเสนอราคาผ่านระบบวันที่ 25 สิงหาคม 2566 download

ประกาศผู้ชนะ : download
ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน 2566