บริการ
TH
EN
TH
CN

ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบติดตามและบูรณาการข้อมูลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล (ระยะที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบติดตามและบูรณาการข้อมูลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล (ระยะที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เปิดรับฟังคำวิจารณ์ฯ หรือข้อเสนอแนะ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ตั้งแต่วันที่ 21 – 24 สิงหาคม 2566 : download
ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2566

ราคากลาง : download
ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2566

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2566 – 13 กันยายน 2566 และเสนอราคาผ่านระบบวันที่ 14 กันยายน 2566 download

ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2566

ประกาศผู้ชนะ : download
ประกาศ ณ วันที่ วันที่ 18 กันยายน 2566