บริการ
TH
EN
TH
CN

การประกวดราคาจ้างพัฒนาภาพลักษณ์และอัตลักษณ์ สำหรับการประชาสัมพันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การประกวดราคาจ้างพัฒนาภาพลักษณ์และอัตลักษณ์ สำหรับการประชาสัมพันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลาง : download
ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2562

การเผยแพร่ร่างประกาศ/ร่างเอกสารประกวดราคา/ร่างขอบเขตของงาน เพื่อรับฟังความคิดเห็น ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2562 – 6 มกราคม 2563 : download
ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2562

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 10-27 มกราคม 2563 : download
ประกาศ ณ วันที่ 10 มกราคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download
ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563