บริการ
TH
EN
TH
CN

จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคใต้ตอนบน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคใต้ตอนบน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เปิดรับฟังคำวิจารณ์ฯ หรือข้อเสนอแนะ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ตั้งแต่วันที่ 27-30 มิถุนายน 2565 : download
ประกาศ ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2565

ราคากลาง : download
ประกาศ ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2565

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 11– 22 กรกฎาคม 2565 และเสนอราคาผ่านระบบ e-GP ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 : download

ประกาศ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2565

ประกาศยกเลิก : download

ประกาศ ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2565