บริการ
TH
EN
TH
CN

ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างการจัดจ้างผู้บริหารโครงการ “การส่งเสริมการพัฒนาทักษะสร้างความเชี่ยวชาญให้กับกำลังคนรุ่นใหม่ และยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรม e-Sports ไทยเทียบเท่าระดับสากล” ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาการประกวดราคาจ้างการจัดจ้างผู้บริหารโครงการ “การส่งเสริมการพัฒนาทักษะสร้างความเชี่ยวชาญให้กับกำลังคนรุ่นใหม่ และยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรม e-Sports ไทยเทียบเท่าระดับสากล” ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : download

ขอบเขตงาน (Terms of Reference: TOR) : download

ประกาศ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2565