บริการ
TH
EN
TH
CN

การจัดจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการสารสนเทศ (ERP) ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีคัดเลือก

ราคากลาง : download

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา:download

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕