บริการ
TH
EN
TH
CN

การจัดจ้างผู้บริหารโครงการ“การส่งเสริมการพัฒนาทักษะสร้างความเชี่ยวชาญให้กับกำลังคนรุ่นใหม่ และยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรม e-Sports ไทยเทียบเท่าระดับสากล” ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่ระหว่างวันที่ 12 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 และเสนอราคาผ่านระบบ e-GP ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 : ดาวน์โหลด

ประกาศ ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2565

ราคากลาง : ดาวน์โหลด

ประกาศ ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา :ดาวน์โหลด

ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2565