บริการ
TH
EN
TH
CN
ข่าวประชาสัมพันธ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้บริหารระดับสูงด้านการสร้างคุณค่านวัตกรรมสังคม และความรับผิดชอบอย่างยั่งยืน

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้บริหารระดับสูงด้านการสร้างคุณค่านวัตกรรมสังคม และความรับผิดชอบอย่างยั่งยืน

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดทำ "หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้บริหารระดับสูงด้านการสร้างคุณค่านวัตกรรมสังคม และความรับผิดชอบอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 1 KU Value Creation & Innovation for Professional and Sustainbility (KU VIPS 1)"

ดาวน์โหลด