บริการ
TH
EN
TH
CN

จ้างเหมาดำเนินการจัดทำข้อมูลผู้ประกอบการและดำเนินกิจกรรมส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจอาหารและการท่องเที่ยวฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การจ้างเหมาดำเนินการจัดทำข้อมูลผู้ประกอบการและดำเนินกิจกรรมส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจอาหารและการท่องเที่ยว เพื่อประยุกต์ใช้แพลตฟอร์ม Digital Food Tourism สร้างโอกาสในยุค Post-COVID ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เปิดรับฟังคำวิจารณ์ฯ หรือข้อเสนอแนะ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ตั้งแต่วันที่ 3-8 กันยายน 2564 : download
ประกาศ ณ วันที่ 3 กันยายน 2564