บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างเหมาดำเนินการจัดทำข้อมูลผู้ประกอบการธุรกิจอาหารและการท่องเที่ยวฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

การจ้างเหมาดำเนินการจัดทำข้อมูลผู้ประกอบการและดำเนินกิจกรรมส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจอาหารและการท่องเที่ยว เพื่อประยุกต์ใช้แพลตฟอร์ม Digital Food Tourism สร้างโอกาสในยุค Post-COVID ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 6 ตุลาคม 2564 : download เสนอราคาผ่านระบบ e-GP ในวันที่ 7 ตุลาคม 2564 นำเสนอข้อเทคนิค ในวันที่ 8 ตุลาคม 2564

ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน 2564

ประกาศราคากลาง: download

ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download

ประกาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2564

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา : download

ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม 2565