บริการ
TH
EN
TH
CN

ประกวดราคาจ้างโครงการสร้างอนาคตสังคม Gen Z ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลาง downlond

ประกาศ ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2563

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 8-23 มิถุนายน 2563 : downlond เสนอราคาผ่านระบบ e-GP ในวันที่ 24 มิถุนายน 2563 นำเสนอข้อเทคนิค ในวันที่ 25 มิถุนายน 2563

ประกาศ ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2563

ประกาศยกเลิกโครงการ downlond ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563