บริการ
TH
EN
TH
CN

จ้างเหมาผู้ดำเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนากำลังคนสร้างอนาคตสังคม Gen Z ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2564 ถึง วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 : download
เสนอราคาผ่านระบบ e-GP ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 นำเสนอข้อเทคนิค ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564

ประกาศ ณ วันที่ 22 เมษายน 2564

ประกาศราคากลาง: download

ประกาศ ณ วันที่ 22 เมษายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download

ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2564

ประกาศยกเลิก : download

ประกาศ ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2564