บริการ
TH
EN
TH
CN

จัดจ้างโครงการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลที่มีการเชื่อมโยงระหว่างโรงพยาบาลและระบบ Health Link

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 19 เมษายน 2566 และเสนอราคาผ่านระบบ e-GP ในวันที่ 20 เมษายน 256 : ดาวน์โหลด

ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ราคากลาง : ดาวน์โหลด

ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566