บริการ
TH
EN
TH
CN

การจัดจ้างผู้บริหารโครงการ Health Care & Medical Application Services โดยวิธี e-Auction

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง: e-Auction

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: ราคากลาง (Health care & Medical Application services.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 30 มิถุนายน 2560

ไฟล์ประกาศ: เปิดรับฟังคำวิจารณ์ หรือข้อเสนอแนะ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560

วันที่ประกาศร่าง TOR: 30 มิถุนายน 2560

ปีงบประมาณ: 2560