บริการ
TH
EN
TH
CN

ประกวดราคาจ้างพัฒนาต่อยอดส่วนติดต่อโปรแกรมกับโรงพยาบาล โครงการจัดทำระบบดิจิทัลและเทคโนโลยีเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพทั่วประเทศ (Health Information Exchange: Health Link) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างพัฒนาต่อยอดส่วนติดต่อโปรแกรมกับโรงพยาบาล โครงการจัดทำระบบดิจิทัลและเทคโนโลยีเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพทั่วประเทศ (Health Information Exchange: Health Link) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เปิดรับฟังคำวิจารณ์ฯ หรือข้อเสนอแนะ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ตั้งแต่วันที่ 18 – 21 กรกฎาคม 2566 : download
ประกาศ ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2566

ราคากลาง : download
ประกาศ ณ วันที่ วันที่ 18 กรกฎาคม 2566

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 – 18 สิงหาคม 2566 และเสนอราคาผ่านระบบวันที่ 21 สิงหาคม 2566 download

ยกเลิกประกาศ: download
ประกาศ ณ วันที่ วันที่ 4 กันยายน 2566