บริการ
TH
EN
TH
CN

การประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่การสื่อสารประชาสัมพันธ์ โครงการ Health Link และหน่วยงาน สวข. บนสื่อสังคมออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่การสื่อสารประชาสัมพันธ์ โครงการ Health Link และหน่วยงาน สวข. บนสื่อสังคมออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลาง : download
ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2565

การเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา เพื่อรับฟังความคิดเห็น ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม – 30 พฤษภาคม 2565 : download
ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2565

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 6 – 13 มิถุนายน 2565 และเสนอราคาผ่านระบบ eGP ในวันที่ 14 มิถุนายน 2565 : download
ประกาศ ณ วันที่ วันที่ 6 มิถุนายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา:download

ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565