บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างปรับพื้นที่สำหรับการจัดงานพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสถาบันไอโอที เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลแห่งอนาคต (อาคารนวัตกรรม IoT 1)

ประกาศราคากลาง ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2562