บริการ
TH
EN
TH
CN

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถาบันไอโอที เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลแห่งอนาคต (อาคารนวัตกรรม IoT 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลาง :download ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน 2562

การเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา เพื่อรับฟังความคิดเห็น ตั้งแต่วันที่ 20-25 กันยายน 2562 download ร่างประกาศ ร่างประกวดราคา ขอบเขตงาน ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน 2562

ไฟล์ประกาศ:เสนอราคาผ่านระบบ e-GP ในวันที่ 29 ตุลาคม 2562 โดยสามารถซื้อและดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาได้ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2562 - 28 ตุลาคม 2562

วันที่ประกาศจัดจ้าง: 26 กันยายน 2562

ประกาศเปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกาศวันที่ 9 ตุลาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา: download ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562

ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา: download

ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563