บริการ
TH
EN
TH
CN

การจัดจ้างผู้บริหารจัดการสร้างชุมชน IoT Community ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง: e-Auction

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: p-e-IoT community.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 8 ธันวาคม 2559

ไฟล์ประกาศ: be-IoT Community.pdf

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 9 มีนาคม 2560

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: re-e-006.pdf

วันที่ประกาศรายชื่อ: 19 มกราคม 2560

ไฟล์ประกาศ: ร่างขอบเขตงาน เปิดรับฟังคำวิจารณ์หรือข้อเสนอแนะหรือมีความเห็น ตั้งแต่วันที่ 8 - 16 ธันวาคม 2559

วันที่ประกาศร่าง TOR: 8 ธันวาคม 2559

ไฟล์ประกาศ: เปิดขายเอกสารประกวดราคา ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2559 - 4 มกราคม 2560

วันที่ประกาศจัดจ้าง: 22 ธันวาคม 2559

ปีงบประมาณ: 2560

ไฟล์ประกาศเปลี่ยนแปลง: ประกาศ เรื่องเปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้าง "การจัดจ้างผู้บริหารจัดการกิจกรรมการสร้างชุมชน IoT Community"

วันที่ประกาศเปลี่ยนแปลง: ศุกร์, 17 กุมภาพันธ์, 2560