บริการ
TH
EN
TH
CN

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเพื่อปรับปรุงอาคารสำหรับใช้เป็นอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคอีสานตอนกลาง ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เปิดรับฟังคำวิจารณ์ฯ หรือข้อเสนอแนะ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ตั้งแต่วันที่ 14-17 กุมภาพันธ์ 2566 : download

ประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศราคากลาง: download

ประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 13 มีนาคม 2566 : download เสนอราคาผ่านระบบ e-GP ในวันที่ 14 มีนาคม 2566

ประกาศ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566