บริการ
TH
EN
TH
CN

การจัดจ้างประเมินช่องโหว่และทดสอบเจาะระบบ Health Link ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 22 มิถุนายน 2566 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น.

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องนำเสนองาน ณ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ในวันที่ 23 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น. ดาวน์โหลด

ประกาศ ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2566

ราคากลาง :ดาวน์โหลด

ประกาศ ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2566