บริการ
TH
EN
TH
CN

การประกวดราคาการจัดจ้างผู้บริหารโครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น (Digital Startup) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลาง : download

ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 15 - 22 พฤษภาคม 2563 : download เสนอราคาผ่านระบบ e-GP ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download

ประกาศ ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2563