บริการ
TH
EN
TH
CN

จัดจ้างพัฒนา Microservice ในระบบสารสนเทศเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพทั่วประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 9 มิถุนายน 2566 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น.:ดาวน์โหลด

ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ราคากลาง : ดาวน์โหลด

ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา: ดาวน์โหลด

ประกาศ ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2566