บริการ
TH
EN
TH
CN

ประกวดราคาจ้างผู้ดำเนินการจัดกิจกรรม การออกแบบ พัฒนาเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ Mobile Application สำหรับการเรียนการสอน Game Online Academy ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคากลาง Downlond ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2564

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 17 - 24 มิถุนายน 2564 และเสนอราคาผ่านระบบ e-GP ในวันที่ 25 มิถุนายน 2564 downlond และเข้านำเสนองานวันที่ 18 มิถุนายน 2564

ประกาศยกเลิกdownlond ประกาศ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2564