บริการ
TH
EN
TH
CN

รายงานสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2562

รายงานสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2562 (แบบ สขร.1) : download

ประกาศ ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2562